lincoolschool.pl

Regulamin

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ LINCOOL ENGLISH SCHOOL


§ 1 Przedmiot Regulaminu


1. Niniejszy regulamin określa zasady obowiązujące w Szkole Językowej LINCOOL English School
prowadzonej przez Edytę Werner w ramach jej działalności gospodarczej pod firmą LINCOOL Edyta
Werner z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 7, 47-330 Zdzieszowice, legitymującą się numerem
NIP: 1990081037 (dalej: Szkoła).
2. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) obowiązuje od dnia 01.09.2021 roku.
3. Szkoła prowadzi działalność w zakresie nauczania języków obcych w ramach kursów językowych.
Nauczanie odbywa się w ramach prowadzonych przez Szkołę zajęć językowych (dalej: Zajęcia).
4. Zajęcia są prowadzone przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w Zdzieszowicach (kod pocztowy: 47-330).
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających brak możliwości prowadzenia Zajęć w formie
stacjonarnej w lokalizacji, o której mowa w ust. 4 powyżej, przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, w tym w
szczególności w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemią, stanu epidemii, bądź innych
obiektywnych i niezawinionych przez Szkołę przyczyn, Zajęcia mogą być prowadzone w formie online
w sposób umożliwiający jednoczesne uczestnictwo lektora i kursantów (dalej: Kursanci).
6. W Zajęciach mogą brać udział Kursanci, którzy zawarli ze Szkołą umowę o uczestnictwo w kursie
językowym. W przypadku Zajęć prowadzonych dla osób nieletnich, w ich imieniu umowę ze Szkołą o
uczestnictwo w kursie językowym zawiera ich opiekun prawny (dalej: Opiekun Prawny).
7. Osoby, które nie są Kursantami Szkoły nie mogą brać udziału w Zajęciach. W szczególnych
przypadkach, okazjonalnie i po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem Szkoły, mogą uczestniczyć jako
obserwatorzy.
8. Kursanci, a w przypadku nieletnich Kursantów – ich Opiekunowie Prawni zobowiązani są do
zapoznania się z treścią Regulaminu.
9. Opiekunowie Prawni powinni przekazać nieletnim Kursantom informacje dotyczące zachowania się
na terenie budynku Szkoły.
10. Kursanci zobowiązani są przestrzegać zasad Regulaminu. Opiekunowie Prawni odpowiedzialni są
za przestrzeganie Regulaminu przez nieletnich Kursantów.

 


§ 2 Prawa i Obowiązki Kursantów i Opiekunów Prawnych


1. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo nieletniego Kursanta wyłącznie w czasie Zajęć
oraz na terenie sal zajęciowych Szkoły.
2. Za bezpieczeństwo nieletniego Kursanta do momentu rozpoczęcia Zajęć oraz od momentu ich
zakończenia odpowiedzialność ponosi Opiekun Prawny lub ustanowieni przez niego opiekunowie
faktyczni.
3. Szkoła nie zapewnia opieki nad nieletnimi Kursantami przed rozpoczęciem Zajęć ani po ich
zakończeniu. Opiekun Prawny lub ustanowiony przez niego opiekun faktyczny powinien zapewnić
nieletniemu Kursantowi odpowiednią opiekę do momentu rozpoczęcia Zajęć. Opiekun Prawny lub
ustanowiony przez niego opiekun faktyczny powinien odebrać nieletniego Kursanta w chwili
zakończenia Zajęć. W razie konieczności odbioru nieletniego Kursanta z Zajęć przed ich zakończeniem,
Opiekun Prawny lub ustanowiony przez niego opiekun faktyczny jest zobowiązany oświadczyć ten fakt
na piśmie i złożyć do rąk lektora prowadzącego Zajęcia.
4. Kursanci zobowiązani są do punktualnego stawiennictwa na Zajęciach, a lektor do rozpoczynania i
kończenia Zajęć w wyznaczonym czasie. Spóźnienie Kursantów nie jest równoznaczne z wydłużeniem
czasu Zajęć.
5. Opiekun Prawny zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Szkoły o wszelkich problemach
zdrowotnych nieletniego Kursanta, które mogą mieć znaczenie dla uczestnictwa w Zajęciach, w
szczególności zaś o rodzajach produktów spożywczych i innych alergenów, na które uczulony jest
nieletni Kursant. Informacja powinna zostać złożona w formie pisemnej przed pierwszymi Zajęciami, w
których weźmie udział nieletni Kursant.
6. Kursanci na terenie Szkoły nie mogą podejmować zachowań, które mogłyby narazić ich lub innych
Kursantów na niebezpieczeństwo.
7. Kursant ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP w czasie przebywania na terenie budynku, w
którym odbywają się Zajęcia. W szczególności Kursanci nie mogą:
a) nosić elementów ubioru lub rzeczy osobistych, które mogą zranić innych uczestników kursu,
b) uczestniczyć w Zajęciach będąc chorymi na choroby zakaźne, którymi inni uczestnicy kursu mogą
zarazić się drogą kropelkową,
c) palić tytoniu, spożywać alkoholu i innych środków odurzających,
d) uczestniczyć w Zajęciach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
8. Kursanci przebywający na terenie Szkoły są zobowiązani wykonywać polecenia osób
odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo, przede wszystkim kadry Szkoły. Opuszczenie przez
nieletniego Kursanta pomieszczenia, w którym odbywają się Zajęcia, podczas trwania Zajęć możliwe
jest jedynie po uzyskaniu zgody lektora.
9. Kursant ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane przez siebie szkody i zniszczenia mienia
Szkoły oraz mienia innych uczestników kursu. Opiekun Prawny ponosi materialną odpowiedzialność za
dokonane przez nieletniego Kursanta szkody i zniszczenia mienia Szkoły oraz mienia innych
uczestników kursu.
10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za mienie należące do Kursanta pozostawione na terenie
Szkoły.
11. Nieletni Kursanci zobowiązani są do zmiany obuwia podczas przebywania na terenie sal
zajęciowych.
12. Bez pisemnej zgody Szkoły Kursantom nie wolno nagrywać dźwięku ani obrazu podczas Zajęć.
13. W przypadku nie przestrzegania zasad Regulaminu lektor lub inna osoba upoważniona przez Szkołę
może nakazać Kursantowi opuszczenie Zajęć lub Szkoły. W takim przypadku nienależny jest zwrot
opłaty za Zajęcia. W przypadku nakazania opuszczenia Zajęć przez nieletniego Kursanta, powiadomiony
o tym fakcie zostanie jego Opiekun Prawny, który zobowiązany będzie do jego natychmiastowego
odbioru z terenu Szkoły.


§ 3 Ocena pracy Kursantów


1. Ocena pracy Kursantów jest jawna i pozwala na identyfikację ich mocnych i słabych stron, dzięki
czemu umożliwia lektorowi indywidualne podejście do Kursanta.
2. Wiedza Kursantów jest systematycznie sprawdzana w formie adekwatnej do wieku i poziomu
zaawansowania.
3. Opiekun Prawny Kursanta nieletniego ma prawo do bieżącego monitorowania jego postępów w
nauce. W tym celu zalecany jest kontakt telefoniczny w wyznaczonych przez lektorów godzinach
konsultacji.
4. Szkoła prowadzi ewidencję obecności Kursantów oraz ewidencję ich wyników w nauce.
§ 3 Zasady bezpieczeństwa sanitarnego
Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące
przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Szkoła stosuje się następujące środki
zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
a) Opiekun Prawny jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego
podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy
informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.
b) Szkoła dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie
wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa
znajdują się w dokumencie PROCEDURA REALIZACJI POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO.
c) Opiekun Prawny akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia,
wspomnianego w pkt a.
d) Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe
wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej niniejszy punkt wygasa i traci
moc.
§ 4 Postanowienie końcowe
1. Szkoła może wprowadzić zmiany w Regulaminie w dowolnym momencie. O zmianie Regulaminu
Szkoła poinformuje poprzez wywieszenie go w miejscu prowadzenia Zajęć oraz na stronie internetowej
Szkoły pod adresem www.lincoolschool.pl.
2. Regulamin i każdorazowa jego aktualizacja wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia w sposób
wskazany w ust. 1 powyżej.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa